Комунални услуги и данъци

Местни данъци и такси

По-голямата част от данъчната тежест в България е централно наложена.

България има една от най-ниските корпоративни данъчни ставки в цяла Европа (10% фиксирани), като корпоративните приходи от производствени дейности в региони с висока безработица са освободени от данъци. Разходите за дълготрайни нематериални активи, създадени чрез научноизследователска и развойна дейност, също подлежат на приспадане.

Освен това България прилага митническото законодателство на ЕС и има подписани спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с 68 държави.

Фиксирана корпоративна данъчна ставка
%
данък върху имуществото
(като % от данъчната оценка)
%
такса смет
(като % от данъчната оценка)
%

Данък върху имуществото

0,18% от данъчната оценка на имота

ДАНЪЧНАТА ОЦЕНКА на имота, може да варира в зависимост от местоположението и вида на сградите – но няма да надвишава 193 €/кв. м., тя е другият компонент, който помага за изчисляването на номиналния данък и е предмет на общи правила, които не се променят често.

Такса смет

Това е другата административна тежест, която засяга всеки бизнес в града. Бизнесът плаща такава такса независимо от техния сектор (производство, ИТ, услуги и т.н.), стига да има физическо присъствие в града (офис, склад и т.н.)

Има две опции за плащане на общинска такса смет:

Спрямо количество

Заплащане на количества отпадъци чрез договор с общината за контейнери за отпадъци. Броят на контейнерите зависи от количеството на отпадъците.

Спрямо данъчната оценка

Плаща се според данъчната оценка на имота – където такса смет е 0,53% от данъчната оценка.

€136/ година за 1100L контейнер.
€42/ година за 240L контейнер.

За 4500 кв.м. с данъчна оценка възлизаща на €868 500, таксата за отпадъци ще бъде около €4600.

Освен това компанията заплаща такса от 0,3% от данъчната оценка на имота.​

Таксата за битови отпадъци е напълно различна от разходите за управление на промишлените отпадъци и се прилага за всяка сграда и собственост на домакинства и предприятия.

Електричество

Област Пловдив разполага с модерна електроразпределителна инфраструктура. Всички градове и села в региона имат достъп до електричество. От 2005 г. електроснабдяването и разпределението в региона се извършва от EVN България (част от EVN AG – Австрия). Компанията е инвестирала над 1,5 милиарда лева (около 770 милиона евро) през последните години за разширяване и подобряване на мрежата.

Газ

Пловдив е на трасето както на международен (Русия-Гърция-Македония), така и на национален транзитен газопровод.

В Пловдивска област има 8 автоматични газорегулаторни станции (т.е. изходни точки на транзитната мрежа), които правят възможно присъединяването на големи промишлени потребители на газ към транзитната мрежа.

Компаниите могат да се възползват от възникващия либерализиран пазар на газ и цените на едро. Наличният капацитет е достатъчен за значително увеличение на потреблението на газ.

ВиК

Държавна компания за комунални услуги – Водоснабдяване & Канализация (ВиК), Пловдив – отговаря за водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадни води в Пловдив. Снабдяване с прясна вода има в 100% от населените места, а около 75% от клиентите са с канализация. Компанията управлява 3 пречиствателни станции за отпадни води в региона.

Новите потребители трябва да подадат за присъединяване във W&S, което от своя страна гарантира, че са изпълнени всички необходими условия за свързване към водоснабдителната и канализационната инфраструктура. Процесът е част от цялостната процедура за ново строителство. Инвеститорът поема всички допълнителни разходи за ново строителство и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежа, включително нови тръби и други.

Търсене

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors