Начало Комунални услуги

Комунални услуги

Електричество

Целият регион Пловдив разполага с модерна инфраструктура за разпределение на електроенергия. Всички градове и села в региона имат достъп до електричество. От 2005 г. насам, снабдяването и доставката на електроенергия в югоизточния регион на България беше приватизиран от ЕVN България (част от EVN AG – Austria). Компанията е инвестирала над 1.5 милиарда лева (приблизително 770 милиона евро) през последните 12 години за подобряване на електропреносната мрежа, както и на основни услуги към клиентите, като дейностите по разширяване на електроразпределителната мрежа нарастват успоредно с позитивните тенденции за икономическо развитие на региона.

Природен газ

Пловдивският регион получава предимства от факта, че се намира по маршрута на международния транзитен (Русия-Гърция-Македония) и националния транзитен газопровод. Няколко от общините имат достъп до газопровода, който представлява южния транзитен полупръстен. Съществуват осем автоматични газорегулиращи станции (т.е. изходните точки на транзитната мрежа) в регион Пловдив, които правят връзката на големите промишлени потребители на природен газ с транзитната мрежа възможна. Тези компании могат да се възползват от нововъзникващия либерализиран пазар на природен газ и от цените на едро. Наличния капацитет е достатъчен за значително увеличение в потреблението на газ.

 

Водоснабдяване и канализация

Отделна компания за комунални услуги – Водоснабдяване и Канализация, Пловдив – е отговорна за водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадъчните води в повечето от общините в регион Пловдив. Мрежата на ВиК обслужва 14 града и 201 села или общо около 700 хиляди клиенти. Запасът от прясна вода покрива 100% от населените места, докато канализацията е достъпна за 75% от клиентите. Компанията ръководи 3 пречиствателни станции за отпадъчни води в региона.
Новите потребители трябва да подадат молба до компанията за комунални услуги, която от своя страна гарантира, че са изпълнени всички необходими условия за свързване с водопреносната и канализационната инфраструктура. Процесът е част от цялостната процедура за развитие на ново строителство. Инвеститорът плаща за всички допълнителни разходи за ново строителство и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежа, включително нови тръби и др.

access-utilities2