Начало Местни данъци и такси

Местни данъци и такси

Най-големият дял на данъчната тежест в България е централно наложен, т.е. общината няма правомощия в областта на повечето данъци и такси. Въпреки това, има тенденция за фискална децентрализация до известна степен, което означава, че в дългосрочен план общината може да получи повече власт по отношение на данъците и таксите.

По отношение на национално приетите данъчни такси , България има една от най – ниските корпоративни и лични данъчни такси в Европа ( 10 % ). Корпоративни приходи от производствени дейности в региони с висока безработица са освободени от данъци. Разходите от дълготрайни нематериални активи създадени , чрез научни изследвания и развитие също се приспадат.В допълнение България прилага митническото законодателство от ЕС  и е подписала двойното данъчно облагане с 68 страни. Данъчните такси по облагаемия доход в другите страни са доста по сериозни. Например в Румъния личните доходи се облагат 16 %, докато в централноевропейски страни като Полша, Унгария и Чешката република се прилагат данъчни ставки в порядъка на 15 до 18 %.

По отношение на местни данъци в момента има две важни такси , които се решават от общината и засягат бизнеса повсеместно – единия е данък върху имуществото , а другия е таксата за отпадъци.

Данък сгради

Данъкът върху имуществото е годишно 0.18% от данъчната оценка на имота. Процентът не е променян за последните осем години. Данъчната оценка на имота е друг компонент в оценката на данъчното задължение. Тя е предмет на общи правила, които също не се променят често. Данъчната оценка на производствени мощности в Пловдив може да варира в зависимост от местоположението и вида на сградите, но не може да надвишава 193 евро / кв. м. Това означава, че помещение от 4500 кв. м. ще бъде оценено на стойност до 868,500 евро за данъчни цели. Годишният данък сгради за такъв имот ще бъде приблизително 1563 евро.

Такса смет

Другата административна тежест, която засяга всеки бизнес в общината е такса смет. Бизнесът плаща такава такса без значение дали е производител или доставчик на услуги, стига да има физическо присъствие (офис, склад и др.) в града. Така такса смет е напълно различна от разходите за управление на индустриалните отпадъци и се отнася за всяка сграда и имущество на домакинствата и бизнеса.

Предприятията имат две възможности да се справят с общинската такса за битови отпадъци. Първият вариант е да се плаща според количествата отпадъци като се сключи договор с общината за една от опциите за контейнери за смет. По-голям контейнер ще струва такса в размер на 1366 евро на година, а по-малък контейнер ще струва 425 евро на година. Броят на контейнерите зависи от количеството на отпадъците. В допълнение, компанията плаща такса в размер на 0.3% от данъчната оценка на имота.

Вторият вариант е да се плаща според данъчната оценка на имота (което е режима по подразбиране, т.е. този вариант се прилага за компанията ако тя не е подала заявление за броя и вида на контейнерите). Тук също се прилага данъчната оценка на имота. Таксата смет е в момента 0.53% от данъчната оценка на имота. Така за имот от 4500 кв. м., за който данъчната оценка е в размер на 868,500 евро, таксата за битови отпадъци ще бъде 4600 евро.

Таксата за отпадъци в момента е до 0,53% от данъчната оценка на имота.
Градът следва политика на намаляване на такса отпадъци в последните 10 години.

бг