Начало Новини Община Пловдив събира мнения на гражданите и заинтересованите страни във връзка с подготовката на ПИPO

Община Пловдив събира мнения на гражданите и заинтересованите страни във връзка с подготовката на ПИPO

община-Община Пловдив е в процес на разработване на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г. ПИРО ще замени досегашния Общински план за развитие и Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Той има за цел да определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на града, както и връзките със съседни и други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона (ИТСР), осигурявайки пространствена, времева и фактическа координация на различни политики и ресурси за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията.

ПИРО, като част от системата от стратегически документи, интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Участието на гражданите и заинтересованите страни – бизнес, образователни институции, НПО и др., в процеса на разработване на ПИРО е изключително важно и ще гарантира неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

Община Пловдив ще събира мнения и предложения на граждани и заинтересовани страни до края на месец юни чрез серия от анкети, теренни допитвания, социологическо проучване, събития и публични обсъждания.

Допитванията  ще позволят на заинтересованите страни да представят своите мнения, предложения и проекти, които ще бъдат взети предвид при изготвянето на ПИРО с оглед постигане на единна визия за развитието на Пловдив за периода 2021-2027 г.

Можете да изразите своето мнение относно бъдещето на града като попълните първите анкети, достъпни на сайта на Община Пловдив на следния адрес: https://www.plovdiv.bg/piro/anketi/

Мнения и предложения във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие на Община Пловдив за периода 2021-2027 г., можете да изпращате и на следния имейл: piroplovdiv@plovdiv.bg

Вашето мнение е важно за нас!