Начало Местна икономика

Местна икономика

Икономиката на Пловдив произвежда блага и услуги в размер на €6 млрд. годишно, от които около половината, или 3.1 млрд. евро в производството, €690 милиона в строителството и €400 в сектора транспорт и логистика. ИТ и професионалните услуги заедно генерират годишна добавена стойност в размер на €310 милиона.
структура

За разлика от други региони в България, в регион Пловдив има добре балансиран микс от производство и услуги. Производството е допринесло с €3.1 млрд. през 2014 г., което е около 52% от икономическия продукт за тази година. Относително високият дял на преработвателната промишленост, в сравнение с други региони в България и Европа, е пример за лидерската позиция на Пловдив в производството в национален и общоевропейски мащаб. Пловдив е и добре развит строителен център, произвеждащ 11% от добавената стойност на региона, като за разлика от други региони е съсредоточен основно върху нежилищно строителство и в частност индустриални площи. Благодарение на стратегическото си местоположение и отличната свързаност, регион Пловдив се е утвърдил като водещ транспортен и логистичен център. Транспортните и логистични компании създават 7% от производството в регионалната икономика.

Притежавайки богатство от древни исторически обекти, Пловдив е предпочитана туристическа дестинация както от чуждестранни, така и от български туристи. Местния бизнес в областта на хотелиерството добавя 3% към годишното производство. 12% от производството в региона се генерира от търговията на дребно.

 

Информационните технологии и бизнес услугите са сред най-динамично развиващите се сектори през последните години, като предоставят нови възможности за работа и създават добавена стойност.

Местният ИТ сектор е един от малкото сектори, които са имали стабилен ръст след началото на кризата през 2008 г. Аутсорсингът на бизнес процеси е друг бързо развиващ се сектор на услуги, който се възползва от наличието на млада и добре образована работна сила. България като цяло е много конкурентна в световен мащаб и е класирана сред най-атрактивните дестинации за аутсорсинг в Европа и в света съгласно Индекса за разпределение на глобалните услуги съставен от международната консултантска компания „А.Т.Киърни“. ИТ и професионалните услуги и B2B заедно допринасят за 16% от производството в региона.

структура1
Източник: НСИ

Инвестиционната активност в регион Пловдив остана висока след кризата. Покупките на дълготрайни активи в региона възлизат на повече от 800 милиона евро годишно. Пловдив има много балансиран микс от инвестиции, които са разпределени в различни сектори на икономиката. Около 23% от инвестициите или €185 млн. са посветени на производството за закупуване на съоръжения, оборудване и машини, които повишават производителността на местните предприятия. Около 9% от инвестициите отиват в строителството, което е фокусирано най-вече към индустриални съоръжения и сгради. 17% от инвестициите са направени в недвижими имоти и 12% в минната промишленост, управлението на водите и отпадъците. Поради динамично развиване на сектора на хотелиерството и ресторантьорството и стратегическото географско разположение, търговията на дребно, транспорта и туризма привличат почти 23% от всички инвестиции в региона. Близо 5% от от цялото придобиване на дълготрайни активи са направени от компании за ИТ и бизнес услуги.