Начало Бизнес среда в България

Бизнес среда в България

По данни на Eurostat, България е трета в Европейския съюз по най-нисък държавен дълг с 27.6% от БВП, само след този на Естония и Люксембург. Общия публичен дълг на Еврозоната възлиза на около 92% от БВП на страната.Корпоративният и личният подоходен данък в България са с най- ниските данъчни ставки в ЕС от 10%. По данни на Eurostat, правителствените разходи в България са шестите най-ниски в ЕС – 39.2 от БВП през 2014 г., сравнени с 48.1% средно за ЕС.

От 2005 г. насам, Световния икономически форум в Давос (www.weforum.org) базира своя анализ на Глобалния индекс за конкурентоспособност (GCI), който измерва микро и макроикономическите основи на национална конкурентоспособност. В индекса GCI за 2014-2015 г. България е на 54-тo място (от 144 страни), което представлява значително подобрение в сравнение със 62-рото място в изданието от 2012-2013 г. и 74-то място през 2011-2012г. Най-добрите резултати са в  „технологична готовност” (38-мо място) и „здравеопазване и основно образование” (53-то място).

От 2003 г. насам Световната банка изготвя доклада за „Правене на бизнес” (doingbusiness.org). Той оценява икономическата политика в 189 икономики и ги класира в 10 области на регулиране. Докладът дава количествени мерки за регулациите при стартиране на бизнес, разрешения за строеж, достъп до електричество, регистриране на собственост, получаване на кредит, защита на инвеститорите, плащане на данъци, търговия зад граница, изпълнение на договорите и решаване на несъстоятелност. В изданието от 2015 г. България се класира на 58-мо място сред 189 страни. Най-добрите резултати са в „защита на инвеститорите” (14-то място), „получаване на кредит (14-то) и „решаване на несъстоятелност” (62-ро).

От 1996 г. насам индексът публикуван в доклада Икономическа свобода на света (freetheworld.com) от Института Фрейзър (Ванкувър, Канада) измерва степента, в която политиките и институциите в различните държави подкрепят икономическата свобода.Основните принципи на икономическата свобода са личният избор, доброволната размяна и и безопасност на частните имоти.  Използват се 42 променливи в пет широки области – размер на правителство, правна система и права на собственост, стабилни пари, свобода на международната търговия, наредби. В изданието на индекса от 2014 г. България се класира на 40-то място (от 152 страни). Най-добрите резултати са в „стабилни пари” (34-то място), “регулации” (29-то), „свобода на международната търговия” .

От 1995 г. насам „Уолстрийт Джърнъл” и Фондация „Херитидж” (Вашингтон, САЩ) проследява динамиката на икономическата свобода по света с Индекса на икономическа свобода (heritage.org/index/). Индексът изследва 10 области на бизнес средата, включително защита на правата на собственост, фискална свобода, свобода на търговия, нормативна уредба. В изданието от 2015 г. на индекса България се нарежда на 55-то място сред 178 страни. Най-добрите резултати са в „свобода на търговия” (11-то място), „финансова независимост” (17-то място) и „фискална свобода” (27-мо място).

показателмястоизточникгодина
държавен дълг (% от БВП)3-то в ЕСEurostat2014
плосък данък върху печалбите и доходите1-во в ЕСEurostat2015
общи държавни разходи (% от БВП)6-то в ЕСEurostat2014
Global Competitiveness Index54-то (от 144)World Economic Forum2014-2015
Doing Business index38-мо (от 189)World Bank2015
Economic Freedom index40-то (от 152)Fraser Institute2014
Index of Economic Freedom55-то (от 178)Heritage Foundation/Wall Street Journal2015